GADYSA & GELBINA

Tarekat Syattariyah

In Thareqat on February 22, 2005 at 10:12 pm

Tarekat Syattariyah

Tarekat Syattariyah adalah aliran tarekat yang pertama kali muncul di India pada abad ke 15. Tarekat ini dinisbahkan kepada tokoh yang mempopulerkan dan berjasa mengembangkannya, Abdullah asy-Syattar.

Awalnya tarekat ini lebih dikenal di Iran dan Transoksania (Asia Tengah) dengan nama Isyqiyah. Sedangkan di wilayah Turki Usmani, tarekat ini disebut Bistamiyah.

Kedua nama ini diturunkan dari nama Abu Yazid al-Isyqi, yang dianggap sebagai tokoh utamanya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya Tarekat Syattariyah tidak menganggap dirinya sebagai cabang dari persatuan sufi mana pun. Tarekat ini dianggap sebagai suatu tarekat tersendiri yang memiliki karakteristik-karakteristik tersendiri dalam keyakinan dan praktik.

Hanya sedikit yang dapat diketahui mengenai Abdullah asy-Syattar. Ia adalah keturunan Syihabuddin Suhrawardi. Kemungkinan besar ia dilahirkan di salah satu tempaat di sekitar Bukhara. Di sini pula ia ditahbiskan secara resmi menjadi anggota Tarekat Isyqiyah oleh gurunya, Muhammad Arif.

Nisbah asy-Syattar yang berasal dari kata syatara, artinya membelah dua, dan nampaknya yang dibelah dalam hal ini adalah kalimah tauhid yang dihayati di dalam dzikir nafi itsbat, la ilaha (nafi) dan illallah (itsbah), juga nampaknya merupakan pengukuhan dari gurunya atas derajat spiritual yang dicapainya yang kemudian membuatnya berhak mendapat pelimpahan hak dan wewenang sebagai Washitah (Mursyid). Istilah Syattar sendiri, menurut Najmuddin Kubra, adalah tingkat pencapaian spiritual tertinggi setelah Akhyar dan Abrar. Ketiga istilah ini, dalam hierarki yang sama, kemudian juga dipakai di dalam Tarekat Syattariyah ini. Syattar dalam tarekat ini adalah para sufi yang telah mampu meniadakan zat, sifat, dan af’al diri (wujud jiwa raga).

Namun karena popularitas Tarekat Isyqiyah ini tidak berkembang di tanah kelahirannya, dan bahkan malah semakin memudar akibat perkembangan Tarekat Naksyabandiyah, Abdullah asy-Syattar dikirim ke India oleh gurunya tersebut. Semula ia tinggal di Jawnpur, kemudian pindah ke Mondu, sebuah kota muslim di daerah Malwa (Multan). Di India inilah, ia memperoleh popularitas dan berhasil mengembangkan tarekatnya tersebut.

Tidak diketahui apakah perubahan nama dari Tarekat Isyqiyah yang dianutnya semula ke Tarekat Syattariyah atas inisiatifnya sendiri yang ingin mendirikan tarekat baru sejak awal kedatangannya di India ataukah atas inisiatif murid-muridnya. Ia tinggal di India sampai akhir hayatnya (1428).

Sepeninggal Abdullah asy-Syattar, Tarekat Syattariyah disebarluaskan oleh murid-muridnya, terutama Muhammad A’la, sang Bengali, yang dikenal sebagai Qazan Syattari. Dan muridnya yang paling berperan dalam mengembangkan dan menjadikan Tarekat Syattariyah sebagai tarekat yang berdiri sendiri adalah Muhammad Ghaus dari Gwalior (w.1562), keturunan keempat dari sang pendiri. Muhammad Ghaus mendirikan Ghaustiyyah, cabang Syattariyah, yang mempergunakan praktik-praktik yoga. Salah seorang penerusnya Syah Wajihuddin (w.1609), wali besar yang sangat dihormati di Gujarat, adalah seorang penulis buku yang produktif dan pendiri madrasah yang berusia lama. Sampai akhir abad ke-16, tarekat ini telah memiliki pengaruh yang luas di India. Dari wilayah ini Tarekat Syatttariyah terus menyebar ke Mekkah, Madinah, dan bahkan sampai ke Indonesia.

Tradisi tarekat yang bernafas India ini dibawa ke Tanah Suci oleh seorang tokoh sufi terkemuka, Sibghatullah bin Ruhullah (1606), salah seorang murid Wajihuddin, dan mendirikan zawiyah di Madinah. Syekh ini tidak saja mengajarkan Tarekat Syattariah, tetapi juga sejumlah tarekat lainnya, sebutlah misalnya Tarekat Naqsyabandiyah. Kemudian Tarekat ini disebarluaskan dan dipopulerkan ke dunia berbahasa Arab lainnya oleh murid utamanya, Ahmad Syimnawi (w.1619). Begitu juga oleh salah seorang khalifahnya, yang kemudian tampil memegang pucuk pimpinan tarekat tersebut, seorang guru asal Palestina, Ahmad al-Qusyasyi (w.1661).

Setelah Ahmad al-Qusyasyi meninggal, Ibrahim al Kurani (w. 1689), asal Turki, tampil menggantikannya sebagai pimpinan tertinggi dan penganjur Tarekat Syattariyah yang cukup terkenal di wilayah Madinah.

Dua orang yang disebut terakhir di atas, Ahmad al-Qusyasyi dan Ibrahim al-Kurani, adalah guru dari Abdul Rauf Singkel yang kemudian berhasil mengembangkan Tarekat Syattariyah di Indonesia. Namun sebelum Abdul Rauf. Telah ada seorang tokoh sufi yang dinyatakan bertanggung jawab terhadap ajaran Syattariyah yang berkembang di Nusantara lewat bukunya Tuhfat al-Mursalat ila ar Ruh an-Nabi, sebuah karya yang relatif pendek tentang wahdat al-wujud. Ia adalah Muhammad bin Fadlullah al-Bunhanpuri (w. 1620), juga salah seorang murid Wajihuddin. Bukunya, Tuhfat al-Mursalat, yang menguraikan metafisika martabat tujuh ini lebih populer di Nusantara ketimbang karya Ibnu Arabi sendiri. Martin van Bruinessen menduga bahwa kemungkinan karena berbagai gagasan menarik dari kitab ini yang menyatu dengan Tarekat Syattariyah, sehingga kemudian murid-murid asal Indonesia yang berguru kepada al-Qusyasyi dan Al-Kurani lebih menyukai tarekat ini ketimbang tarekat-tarekat lainnya yang diajarkan oleh kedua guru tersebut. Buku ini kemudian dikutip juga oleh Syamsuddin Sumatrani (w. 1630) dalam ulasannya tentang martabat tujuh, meskipun tidak ada petunjuk atau sumber yang menjelaskan mengenai apakah Syamsuddin menganut tarekat ini. Namun yang jelas, tidak lama setelah kematiannya, Tarekat Syattariyah sangat populer di kalangan orang-orang Indonesia yang kembali dari Tanah Arab.

Abdul Rauf sendiri yang kemudian turut mewarnai sejarah mistik Islam di Indonesia pada abad ke-17 ini, menggunakan kesempatan untuk menuntut ilmu, terutama tasawuf ketika melaksanakan haji pada tahun 1643. Ia menetap di Arab Saudi selama 19 tahun dan berguru kepada berbagai tokoh agama dan ahli tarekat ternama. Sesudah Ahmad Qusyasyi meninggal, ia kembali ke Aceh dan mengembangkan tarekatnya. Kemasyhurannya dengan cepat merambah ke luar wilayah Aceh, melalui murid-muridnya yang menyebarkan tarekat yang dibawanya. Antara lain, misalnya, di Sumatera Barat dikembangkan oleh muridnya Syekh Burhanuddin dari Pesantren Ulakan; di Jawa Barat, daerah Kuningan sampai Tasikmalaya, oleh Abdul Muhyi. Dari Jawa Barat, tarekat ini kemudian menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sulewasi Selatan disebarkan oleh salah seorang tokoh Tarekat Syattariyah yang cukup terkenal dan juga murid langsung dari Ibrahim al-Kurani, Yusuf Tajul Khalwati (1629-1699).

Martin menyebutkan bahwa sejumlah cabang tarekat ini kita temukan di Jawa dan Sumatera, yang satu dengan lainnya tidak saling berhubungan. Tarekat ini, lanjut Martin, relatif dapat dengan gampang berpadu dengan berbagai tradisi setempat; ia menjadi tarekat yang paling “mempribumi” di antara berbagai tarekat yang ada. Pada sisi lain, melalui Syattariyah-lah berbagai gagasan metafisis sufi dan berbagai klasifikasi simbolik yang didasarkan atas ajaran martabat tujuh menjadi bagian dari kepercayaan populer orang Jawa.

Ajaran dan Dzikir Tarekat Syattariyah
Perkembangan mistik tarekat ini ditujukan untuk mengembangkan suatu pandangan yang membangkitkan kesadaran akan Allah SWT di dalam hati, tetapi tidak harus melalui tahap fana’. Penganut Tarekat Syattariyah percaya bahwa jalan menuju Allah itu sebanyak gerak napas makhluk. Akan tetapi, jalan yang paling utama menurut tarekat ini adalah jalan yang ditempuh oleh kaum Akhyar, Abrar, dan Syattar. Seorang salik sebelum sampai pada tingkatan Syattar, terlebih dahulu harus mencapai kesempurnaan pada tingkat Akhyar (orang-orang terpilih) dan Abrar (orang-orang terbaik) serta menguasai rahasia-rahasia dzikir. Untuk itu ada sepuluh aturan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tarekat ini, yaitu taubat, zuhud, tawakkal, qana’ah, uzlah, muraqabah, sabar, ridla, dzikir, dan musyahadah.

Sebagaimana halnya tarekat-tarekat lain, Tarekat Syattariyah menonjolkan aspek dzikir di dalam ajarannya. Tiga kelompok yang disebut di atas, masing-masing memiliki metode berdzikir dan bermeditasi untuk mencapai intuisi ketuhanan, penghayatan, dan kedekatan kepada Allah SWT. Kaum Akhyar melakukannya dengan menjalani shalat dan puasa, membaca al-Qur’an, melaksanakan haji, dan berjihad. Kaum Abrar menyibukkan diri dengan latihan-latihan kehidupan asketisme atau zuhud yang keras, latihan ketahanan menderita, menghindari kejahatan, dan berusaha selalu mensucikan hati. Sedang kaum Syattar memperolehnya dengan bimbingan langsung dari arwah para wali. Menurut para tokohnya, dzikir kaum Syattar inilah jalan yang tercepat untuk sampai kepada Allah SWT.

Di dalam tarekat ini, dikenal tujuh macam dzikir muqaddimah, sebagai pelataran atau tangga untuk masuk ke dalam Tarekat Syattariyah, yang disesuaikan dengan tujuh macam nafsu pada manusia. Ketujuh macam dzikir ini diajarkan agar cita-cita manusia untuk kembali dan sampai ke Allah dapat selamat dengan mengendarai tujuh nafsu itu. Ketujuh macam dzikir itu sebagai berikut:

1. Dzikir thawaf, yaitu dzikir dengan memutar kepala, mulai dari bahu kiri menuju bahu kanan, dengan mengucapkan laa ilaha sambil menahan nafas. Setelah sampai di bahu kanan, nafas ditarik lalu mengucapkan illallah yang dipukulkan ke dalam hati sanubari yang letaknya kira-kira dua jari di bawah susu kiri, tempat bersarangnya nafsu lawwamah.

2. Dzikir nafi itsbat, yaitu dzikir dengan laa ilaha illallah, dengan lebih mengeraskan suara nafi-nya, laa ilaha, ketimbang itsbat-nya, illallah, yang diucapkan seperti memasukkan suara ke dalam yang Empu-Nya Asma Allah.

3. Dzikir itsbat faqat, yaitu berdzikir dengan Illallah, Illallah, Illallah, yang dihujamkan ke dalam hati sanubari.

4. Dzikir Ismu Dzat, dzikir dengan Allah, Allah, Allah, yang dihujamkan ke tengah-tengah dada, tempat bersemayamnya ruh yang menandai adanya hidup dan kehidupan manusia.

5. Dzikir Taraqqi, yaitu dzikir Allah-Hu, Allah-Hu. Dzikir Allah diambil dari dalam dada dan Hu dimasukkan ke dalam bait al-makmur (otak, markas pikiran). Dzikir ini dimaksudkan agar pikiran selalu tersinari oleh Cahaya Ilahi.

6. Dzikir Tanazul, yaitu dzikir Hu-Allah, Hu-Allah. Dzikir Hu diambil dari bait al-makmur, dan Allah dimasukkan ke dalam dada. Dzikir ini dimaksudkan agar seorang salik senantiasa memiliki kesadaran yang tinggi sebagai insan Cahaya Ilahi.

7. Dzikir Isim Ghaib, yaitu dzikir Hu, Hu, Hu dengan mata dipejamkan dan mulut dikatupkan kemudian diarahkan tepat ke tengah-tengah dada menuju ke arah kedalaman rasa.

Ketujuh macam dzikir di atas didasarkan kepada firman Allah SWT di dalam Surat al-Mukminun ayat 17: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu semua tujuh buah jalan, dan Kami sama sekali tidak akan lengah terhadap ciptaan Kami (terhadap adanya tujuh buah jalan tersebut)”. Adapun ketujuh macam nafsu yang harus ditunggangi tersebut, sebagai berikut:

1. Nafsu Ammarah, letaknya di dada sebelah kiri. Nafsu ini memiliki sifat-sifat berikut:
Senang berlebihan, hura-hura, serakah, dengki, dendam, bodoh, sombong, pemarah, dan gelap, tidak mengetahui Tuhannya.

2. Nafsu Lawwamah, letaknya dua jari di bawah susu kiri. Sifat-sifat nafsu ini: enggan, acuh, pamer, ‘ujub, ghibah, dusta, pura-pura tidak tahu kewajiban.

3. Nafsu Mulhimah, letaknya dua jari dari tengah dada ke arah susu kanan. Sifat-sifatnya: dermawan, sederhana, qana’ah, belas kasih, lemah lembut, tawadlu, tobat, sabar, dan tahan menghadapi segala kesulitan.

4. Nafsu Muthmainnah, letaknya dua jari dari tengah-tengah dada ke arah susu kiri. Sifat-sifatnya: senang bersedekah, tawakkal, senang ibadah, syukur, ridla, dan takut kepada Allah SWT.

5. Nafsu Radhiyah, letaknya di seluruh jasad. Sifat-sifatnya: zuhud, wara’, riyadlah, dan menepati janji.
6. Nafsu Mardliyah, letaknya dua jari ke tengah dada. Sifat-sifatnya: berakhlak mulia, bersih dari segala dosa, rela menghilangkan kegelapan makhluk.

7. Nafsu Kamilah, letaknya di kedalaman dada yang paling dalam. Sifat-sifatnya: Ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin.

Khusus dzikir dengan nama-nama Allah (al-asma’ al-husna), tarekat ini membagi dzikir jenis ini ke dalam tiga kelompok. Yakni, a) menyebut nama-nama Allah SWT yang berhubungan dengan keagungan-Nya, seperti al-Qahhar, al-Jabbar, al-Mutakabbir, dan lain-lain; b) menyebut nama Allah SWT yang berhubungan dengan keindahan-Nya seperti, al-Malik, al-Quddus, al-’Alim, dan lain-lain; dan c) menyebut nama-nama Allah SWT yang merupakan gabungan dari kedua sifat tersebut, seperti al-Mu’min, al-Muhaimin, dan lain-lain. Ketiga jenis dzikir tersebut harus dilakukan secara berurutan, sesuai urutan yang disebutkan di atas. Dzikir ini dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang, sampai hati menjadi bersih dan semakin teguh dalam berdzikir. Jika hati telah mencapai tahap seperti itu, ia akan dapat merasakan realitas segala sesuatu, baik yang bersifat jasmani maupun ruhani.

Satu hal yang harus diingat, sebagaimana juga di dalam tarekat-tarekat lainnya, adalah bahwa dzikir hanya dapat dikuasai melalui bimbingan seorang pembimbing spiritual, guru atau syekh. Pembimbing spiritual ini adalah seseorang yang telah mencapai pandangan yang membangkitkan semua realitas, tidak bersikap sombong, dan tidak membukakan rahasia-rahasia pandangan batinnya kepada orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Di dalam tarekat ini, guru atau yang biasa diistilahkan dengan wasithah dianggap berhak dan sah apabila terangkum dalam mata rantai silsilah tarekat ini yang tidak putus dari Nabi Muhammad SAW lewat Ali bin Abi Thalib ra, hingga kini dan seterusnya sampai kiamat nanti; kuat memimpin mujahadah Puji Wali Kutub; dan memiliki empat martabat yakni mursyidun (memberi petunjuk), murbiyyun (mendidik), nashihun (memberi nasehat), dan kamilun (sempurna dan menyempurnakan). Secara terperinci, persyaratan-persyaratan penting untuk dapat menjalani dzikir di dalam Tarekat Syattariyah adalah sebagai berikut: makanan yang dimakan haruslah berasal dari jalan yang halal; selalu berkata benar; rendah hati; sedikit makan dan sedikit bicara; setia terhadap guru atau syekhnya; kosentrasi hanya kepada Allah SWT; selalu berpuasa; memisahkan diri dari kehidupan ramai; berdiam diri di suatu ruangan yang gelap tetapi bersih; menundukkan ego dengan penuh kerelaan kepada disiplin dan penyiksaan diri; makan dan minum dari pemberian pelayan; menjaga mata, telinga, dan hidung dari melihat, mendengar, dan mencium segala sesuatu yang haram; membersihkan hati dari rasa dendam, cemburu, dan bangga diri; mematuhi aturan-aturan yang terlarang bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji, seperti berhias dan memakai pakaian berjahit.

Sanad atau Silsilah Tarekat Syattariyah
Sebagaimana tarekat pada umumnya, tarekat ini memiliki sanad atau silsilah para wasithahnya yang bersambungan sampai kepada Rasulullah SAW. Para pengikut tarekat ini meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW, atas petunjuk Allah SWT, menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk mewakilinya dalam melanjutkan fungsinya sebagai Ahl adz-dzikr, tugas dan fungsi kerasulannya. Kemudian Ali menyerahkan risalahnya sebagai Ahl adz-dzikir kepada putranya, Hasan bin Ali, dan demikian seterusnya sampai sekarang. Pelimpahan hak dan wewenang ini tidak selalu didasarkan atas garis keturunan, tetapi lebih didasarkan pada keyakinan atas dasar kehendak Allah SWT yang isyaratnya biasanya diterima oleh sang wasithah jauh sebelum melakukan pelimpahan, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW sebelum melimpahkan kepada Ali bin Abi Thalib.

Berikut contoh sanad Tarekat Syattariyah yang dibawa oleh para mursyid atau wasithahnya di Indonesia:

Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Hasan bin Ali asy-Syahid, kepada Imam Zainal Abidin, kepada Imam Muhammad Baqir, kepada Imam Ja’far Syidiq, kepada Abu Yazid al-Busthami, kepada Syekh Muhammad Maghrib, kepada Syekh Arabi al-Asyiqi, kepada Qutb Maulana Rumi ath-Thusi, kepada Qutb Abu Hasan al-Hirqani, kepada Syekh Hud Qaliyyu Marawan Nahar, kepada Syekh Muhammad Asyiq, kepada Syekh Muhammad Arif, kepada Syekh Abdullah asy-Syattar, kepada Syekh Hidayatullah Saramat, kepada Syekh al-Haj al-Hudhuri, kepada Syekh Muhammad Ghauts, kepada Syekh Wajihudin, kepada Syekh Sibghatullah bin Ruhullah, kepada Syekh Ibnu Mawahib Abdullah Ahmad bin Ali, kepada Syekh Muhammad Ibnu Muhammad, Syekh Abdul Rauf Singkel, kepada Syekh Abdul Muhyi (Safarwadi, Tasikmalaya), kepada Kiai Mas Bagus (Kiai Abdullah) di Safarwadi, kepada Kiai Mas Bagus Nida’ (Kiai Mas Bagus Muhyiddin) di Safarwadi, kepada Kiai Muhammad Sulaiman (Bagelan, Jateng), kepada Kiai Mas Bagus Nur Iman (Bagelan), kepada Kiai Mas Bagus Hasan Kun Nawi (Bagelan) kepada Kiai Mas Bagus Ahmadi (Kalangbret, Tulungagung), kepada Raden Margono (Kincang, Maospati), kepada Kiai Ageng Aliman (Pacitan), kepada Kiai Ageng Ahmadiya (Pacitan), kepada Kiai Haji Abdurrahman (Tegalreja, Magetan), kepada Raden Ngabehi Wigyowinoto Palang Kayo Caruban, kepada Nyai Ageng Hardjo Besari, kepada Kiai Hasan Ulama (Takeran, Magetan), kepada Kiai Imam Mursyid Muttaqin (Takeran), kepada Kiai Muhammad Kusnun Malibari (Tanjunganom, Nganjuk) dan kepada KH Muhammad Munawar Affandi (Nganjuk).

About these ads
 1. dhumateng para jamaah toriqoh syattariyah,kulo hamung ngaturi prikso bilih wasithah puniko boten kengeng danel gegojegan,rebutan tuwin boten saged dipun warisaken deneng,putra wayah, putra mantu lan sanesipun! GURU WASITHOH puniko ingkang njumenengaken ALLOH piayambak dumateng murid ingkang sampun kamil mukamil. (KYAI MBELING IBNU SUDRUN AL JUHUL)

 2. dhumateng para jamaah toriqoh syattariyah,kulo hamung ngaturi prikso bilih wasithah puniko boten kengeng danel gegojegan,rebutan tuwin boten saged dipun warisaken deneng,putra wayah, putra mantu lan sanesipun! GURU WASITHOH puniko ingkang njumenengaken ALLOH piayambak dumateng murid ingkang sampun kamil mukamil. (KYAI MBELING IBNU SUDRUN AL JUHUL,PONOROGO)

 3. berusahalah untuk memahami tarekat dari sisi ilmunya,jangan asal menjustifikasi sesat,seperti yg dilakukan si syamsuddin dlm radar tulungagung,bergumullah dulu dengan kajian esoterik sebelum menilai sesuatu itu sesat atau tidak,karena sabda nabi tuduhan sesat itu akan kembali pada si penuduh bila tuduhan itu tidak terbukti pd tertuduh(ARIS THOFIRA,BLARU BATAN PARE KEDIRI)

 4. Ya saya setuju dengan mas Aris Thofira……..

 5. Salam kenal semua..

 6. betul itu kata mas aris thofira, saya baca ungkapan si samsudin di radar Tulungagung, kayaknya dia telah kehilangan pola berbipir waras,………. kasihan, semoga Allah SWT membuka hatinya, apalagi dia mengaku pernah sebagai warga Shatariyah, MasyaAllah.

 7. coba anda lihat ulama besar melayu di mecca : daud al fatani atau ahmad al fatani

 8. saya sering mendengar kisah ulama melayu terbesar, daud al fatani dan ahmad al fatani (tuan/kiyai ngawamil : jawa) … penyusun kitab awamil al- jurjani atau tashilu nailil amani. guru besar dari ulama-ulama besar asia tenggara. informasikan ya kalau ada. alhamdulillah….

 9. smua tu sama saja ,,,tinggal pribadi masing2,,,,,,,,,,,,,,,,,,untuk mncari slamatduia akhirat

 10. kog anda tau dengan tarekat ini,apakah anda sudah belajar ilmu ini

 11. Salam…
  Terima kasih, anda telah menulis artikel ini. Saya seorang pemula dalam pengetahuan ruhani..dan salah satu guru saya adalah mursyid tarekat syattariyyah..saya sering berdiskusi dengan beliau tapi belum baiat. Saya sedang mencari pengetahuan teoritik tentang tarekat syatariyyah. Semoga Allah mengangkat derajat anda.

 12. AAWW.JAMAAH MUQORROBBIN DIMANA SAJA APAKAH SEDULUR-SEDULUR SUDAH MEMAHAMI ASBAB AL WASLIYAH TENTANG GURU WASHITHOH YANG HAQ, ATAU SEDULUR HANYA BERBAIAT KEPADA SESEORANG YANG MENGAKU/DIAKUI SEBAGAI WASHITHOH HANYA KARENA KETURUNAN,HUBUNGAN NASOB ANAK ATAU MENANTU DARI GURU WASHITHOH YANG DULU, TANPA MELIHAT TINGKATAN RUHANIYAH,DAN BAGAIMANA FAKTA DI TANJUNG ANOM SENDIRI STELAH KYAI KHUSNUN AL MALIBARI SOWAN WONTEN ROHMATULLOH ADA 2 ORANG YANG SAMA2 MENGKLAIM SEBAGAI MURSYID SYATORIYAH, YAKNI 1.BAPAK ISKANDAR, 2.BAPAK MUNNAWAR AFFANDI, SEMOGA SEDULUR-SEDULUR MEMPERBANYAK SHOLAT ISTIKHOROH SEMOGA MENDAPAT HIDAYAH ALLOH SIAPAKAH WASHITOH YANG HAQ SALAH SATU DIANTARANYA ATAU BAHKAN BUKAN KEDUA-DUANYA? WASSALAM.(DEN BAGUS MBELING IBNU SUDRUN AL JUHUL, SANTRI BEDUN PONPES YUKMINUUNA BIL GHOIBI/ TRAH TAKERAN)

 13. AAWW.APAKAH SEDULUR-SEDULUR SUDAH MEMAHAMI ASBAB AL WASLIYAH TENTANG GURU WASHITHOH YANG HAQ, ATAU SEDULUR HANYA BERBAIAT KEPADA SESEORANG YANG MENGAKU/DIAKUI SEBAGAI WASHITHOH HANYA KARENA KETURUNAN,HUBUNGAN NASOB ANAK ATAU MENANTU DARI GURU WASHITHOH YANG DULU, TANPA MELIHAT TINGKATAN RUHANIYAH,DAN BAGAIMANA FAKTA DI TANJUNG ANOM SENDIRI STELAH KYAI KHUSNUN AL MALIBARI SOWAN WONTEN ROHMATULLOH ADA 2 ORANG YANG SAMA2 MENGKLAIM SEBAGAI MURSYID SYATORIYAH, YAKNI 1.BAPAK ISKANDAR, 2.BAPAK MUNNAWAR AFFANDI, SEMOGA SEDULUR-SEDULUR MEMPERBANYAK SHOLAT ISTIKHOROH SEMOGA MENDAPAT HIDAYAH ALLOH SIAPAKAH WASHITOH YANG HAQ SALAH SATU DIANTARANYA ATAU BAHKAN BUKAN KEDUA-DUANYA? WASSALAM.(DEN BAGUS MBELING IBNU SUDRUN AL JUHUL, SANTRI BEDUN PONPES YUKMINUUNA BIL GHOIBI/ TRAH TAKERAN)

 14. Nyuwun sewu, saya kok meragukan mursyid yang dibawah Ky Imam Mursyid Muttaqin. setahu saya Ky Imam Mursyid belum pernah mewariskan kepada siapapun. kalau ada yang bisa menjawab keraguan saya, mohon untuk dijelaskan.

 15. ass. kulo ahli syatoriyah tpi tp setelah dzikir taraqqi lngsg dzikir izim goib…dan kalau malam jumat ada shalat tobat toqat….apakah yg dsbutkn diatas sm??
  wass

 16. AAWW,DHUMATENG GUS SEPET? KULO BADHE NYOBI UTAWI IKHTIYAR NJAWAB PUNOPO INGKANG DADOS PENGGALIH RAOS PANJENENGAN, SEPINDHAH NABIULLOH MUHAMMAD SAW, PUNIKO INGKANG MARISI DRAJAT KENABIAN MENIKO INGKANG BOPO SAYID ABDULLOH IBNU ABDULMUTHTHOLIB IBNU HISYAM PUNOPO ALLOH SWT LINANTARAN MOLOIKAT JIBRIL AS? KAPING KALIH, SAMPUN LEPAT ANNGENIPUN NAMPI PEMANNGIH KULO MENIKO,BILIH DRAJAT KENABIAN (KEROSULAN)TETEP BENTEN KALIYAN DRAJAT WASITHOH ANANGING NABI MUHAMMAD,SAW INGGIH PANUTUPE NABI,ROSUL LAN KEDRAJATAN WASHITHOH!KAPING TIGO:WASHITOH PUNIKO NGANTOS DUMUGI DINTEN PUNGKASAN(QIYAMAH) RANTE RUMANTE TETEP WONTEN SELAMINE UMAT MANUNGSO ING SALUMAHING BUMI WONTEN, SAPERLU NGLAJENGAKEN RISALAH TAUKHID KANJENG NABI MUHAMMAD,SAW NYLAMETAKEN SEGENAP NYOWO SUPADOS WUSHUL DATENG NGARSANIPUN PANGERAN INGKANG PARING ASMO ALLOH,SWT, DENE MBAH KYAI IMAM MURSYID MUTTAQIN MENIKO SAMPUN SEDO SEWANCI WONTEN TRAGEDI G 30 S/PKI THUN 48 WONTEN ING SUMUR SOCO KEC.GORANG-GARENG!KAPING SEKAWAN DRAJAT WASHITHOH BOTEN KENGENG DIPUN DHASARAKEN UTAWI DIPUN WARISAKEN PUTRO,WAYAH,PUTRO MANTU LAN SANESIPUN KADOS BONDHO WARIS, ANANGING BABAGAN GURU MURSYID SYATTORIYAH/WASHITHOH PUNIKO HAK MUTLAKIPUN ALLOH,DZAT WAJIBUL WUJUD!WALLOHUA’LAM BISHOWAB! MUGI2 SAGED NGLUWARI RERUNTIKING RAOS PANJENENGAN GUS SEPET.(DEN BAGUS MBELING IBNU SUDRUN AL JUHUL,SANTRI BEDUN PONPES YUKMINUUNA BILGHOIBI BULU PLOSO, KEC KENDAL, KAB.NGAWI/TRAH TAKERAN)

 17. bagaimana sich sebenarnya…..? kok dimana-mana banyak sekali guru thariqah yang mengaku sebagai guru yang haq… menurut penelusuran saya setidaknya ada 19 orang yang mengaku sebagai guru wasithoh yang mengklaim sebagai mursyid syattoriyah. mana sich yang benar,,, apakah semua benar..? alias semua boleh diikuti, n gak masalah mau ikutan yang manapun…..? oya setahu saya juga bahwa mursyid tidak pernah ada dari pihak perempuan, meskipun sepandai dan setinggi apapun tingkat pengetahuan ruhani yang dimiliki oleh seorang muslimah…. seperti halnya tidak pernah Allah mengangkat seorang Nabi dari golongan perempuan….karena berbagai pertimbangan dan kebijakan Allah, meskipun orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi dalam ruhani tersebut juga memiliki misi indzar buat ummat. mohon penjelasannya….. !

 18. perlu saya tegaskan bahwasanya wasithoh tidak bisa disamakan derajatnya dengan nabi tetapi nabi mukhammad juga wasithoh, serta memang dalam sepanjang sejarah tidak ada nabi yang berjenis kelamin perempuan, akan tetapi wasithoh kalo memang Alloh Yang Maha Meliputi menghendaki wasithoh berjenis kelamin perempuan tidak atau bukan barang yang aneh atau mustahil, contoh dalam riwayat Quran manusia yang berjenis perempuan serta punya derajat ruhaniyahnya tinggi adalah Eyang PUTRI MARYAM ibunipun Nabi Yesus/Isa As,lalu Eyang Putri FATHIMAH BINTI MUKHAMMAD SAW,SAYIDAH ROBI’AH AL ‘ADAWIYAH Ra, kesemuanya manusia berjenis perempuan ditanah Arab yang punya derajat rukhaniyah tinggi sedang ditanah JAWA perempuan yang punya derajat rukhaniyah tinggi dan berkat ridho Alloh bergelar wasithoh adalh Eyang Nyai Hardjo Besari, TegalRejo MAGETAN.Sudahkah saudaraku muhammad Zamronie,belajar berwudhu dan belajar sholat dan terakhir belajar mati?

 19. AKU SUDAH SHOLAT, APAKAH AKU SUDAH MENYEMBAHMU YA AALOH
  AKU SUDAH BERPUASA,SUDAHKAH SUCI JIWAKU YA ILLAHI
  AKU SUDAH BERMUJAHADAH, SUDAHKAH AKU DEKAT DENGANMU YA ROBB
  ILLAHI ANTA MAQSUDI WA RIDLOKA MATHLUBI
  Gusti datheng pundi dunung panjenengan, masjidil harrom kulo percados hakikine panjenengan mboten wonten mriku, faafirru illalloh wajibipun,irji’i illa robb fardhunipun,inna lillaahi wainna ilaihi rooji’uun wekasanipun!

 20. saya paham betul tentang segala apa yang dikehendaki Allah mestilah terjadi… tapi kan maksud dari kehendak Allah pasti ada hikmah yang terkandung di dlamnya. meskipun kita semua serba penuh keterbatasan untuk dapat meraba hikmah yang terkandung trsebut. sama halnya dengan tidak diangkatnya perempuan menjadi nabi m,esti punya maksud tertentu. Toch sepanjang nubuwwah ternyata Allah berkehendak untuk tidak mengutus Utusan dari pihak perempuan… Iya kan. jadi, rasanya kok aneh saja dari segala literatur yang pernah ada saya gak pernah melihat adanya seorang wasithah dari perempuan…kok tahu-tahu muncul…. Perlu diketahui bahwa saya tidak pernah bermaksud untuk merendahkan tingkat pengetahuan ruhani wasithah yang di maksud…. banyak kan ayat juga yang menyebutkan ” bahwa kita tidak pernah akan mendapati perubahan pada Sunnah-sunnah Allah ولن تجد لسنة الله تبديلا.. jadi rasanya aneh saja. sama halnya dengan misalnya : Bahwa Allah telah menetapkan Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya wal mursalin. Tapi kemudian muncul Nabi baru….. ketika kita tanyakan tentang hal itu, kemudian dia menjawab ” Bukankan Allah tidak mustahil bagiNYA untuk bekendak mengangkat Nabi kembali…. Aneh bin Ganjil kan…?begitu loh mas kyai…….. saya Insya Allah sudah dan terus akan belajar wudhu,shalat, dan belajar apa yang harus saya pelajari terus menerus sesuai dengan perintah Gusti Kang Murbeng Dumadi….

 21. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Says One Two bahwa keguruan dan ke Wasithohan bukan barang kelakar dan gegojekan.. Namun fakta yang ada bahwa sepeninggal beliaunya Bapak Imam Mursyid Muttaqien Takeran Magetan di mana-mana bertebaran Guru Wasithoh yang luar biasa banyaknya….dimana masing-masing mengaku mendapatkan amanat untuk meneruskan ilmu ini.. gak masalah sich. tapi menjadi naif kalo masing harus menyalahkan pihak lain dan menuduhnya sebagai pihak yang tidak benar dan yang sesat. Terkesan bahwa semua berebut untuk menjadi Top Leader (Washithoh Yang Haq) yang sah dalam Tarekat yang sama. Setahu saya hukum yang tertinggi adalah al Qur’an yang tidak pernah kering untuk digali dan selalu menebarkan petunjuk-petunjuk bagi siapapun yang mau mengakrabi dan mengkaribnya. Mari kita tanya saja pada rumput yang bergoyang… siapa sich sejatinya guru washoitah Syattoruyah yang Haq itu…. agar kita bisa dibimbingnya langsung….

 22. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الطالمين إلا خسارا……………………………………………………….
  وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا
  ……………………………………………………….

 23. Saudaraku muhammad zamronie saya mengerti dan faham apa yang saudaraku atau sedulurku kehendaki(karepake) dengan berdasar dalil Qur’an, dan memang saya slaku jama’ah ahlu syattoriyah juga sama Qur’an sebagai salah satu pegangan hidup, selain Khadis Nabi,Ijma’ dan Qiyas!tetapi apakah sedulurku lupa, atau tidak paham dengan penjelasan saya yang FAQIR bahwa derajat KENABIAN DAN KERASULAN sudah diakhiri oleh Baginda MUHAMMAD SAW,dan saya KHAQUL YAQIEN 1000% bahwa setelah kanjeng Nabi tidak ada nabi dan Rosul, cuma saya menjelaskan sesuai keFAQIRAN saya bahwa derajat washitoh BUKAN DERAJAT KENABIAN DAN KERASULAN sebagaimana marak orang mengklaim sebagai nabi dan rosul setelah kanjeng nabi Muhammad SAW,TOLONG DIPAHAMI TANPA SYAK WASANGKA apa yang saya terangkan BAHWA WASHITOH BUKAN NABI DAN ROSUL, TETAPI PENGIKUT NABI YANG SETIA PADA AMALAN NABI DHOHIRON WA BATHINAN! DADOS SEDULURKU MUHAMMAD ZAMRONI SAMPUN PAHAM DERENG? SERTA BAHWA MEMANG DALEM INGKANG FAQIER ING BABAGAN NGELMI NUBUWAH MBOTEN MANGGIHI NABI SAKING KAUMIPUN EYANG HAWA, MENIKO DERAJAT KENABIAN DAN KEROSULAN LHO NGGIH? NANGING WASHITHOH meniko KHAQ MUTLAQIPUN PANGERAN INGKANG ASMO ALLOH INGKANG ARROKHMAN ARROKHIIM, MUGI MUGI SEDULUR TIDAK TERJEBAK NAFSU YANG MASING2 PUNYA BALA TENTARA YANG TAK TERHITUNG TUK MENJERUMUSKAN SEDULUR WUSHUL MARING ALLOH, SEPERTI MERASA BENAR WALAUPUN MENDALILKAN DENGAN QUR’AN YANG SUTJI TAPI KALU TERHINGGAPI NAFSU MERASA BENAR SAUDARAKU PASTI LEBIH PAHAM DARI SYA YANG Faqir tidak tau ilmu,nuwun!

 24. sedulurku mohammedd zamroni menawi belajar tafsir kulo suwun ingkang pepak rumiyin sokor bage ilmu mantiqipun,sebab menawi kulo semak sedulurku anggenipun nginakaken logika penthalitan, soalipun dereng saged mahami lenggahipun DERAJAT KENABIAN LAN KEROSULAN kalian derajat Wasithoh! sabab tiyang muslim sak jagad ingkang jejeg iman taukhidipun mesti wajib NGAKENI ing khukumipun bilih NABI LAN ROSUL PUNGKASAN meniko inggih Kanjeng NABI MUKHAMMAD,SAW,kados Dhawuhipin kanjeng NABI SAW: la nabiya ba’dal anna tuwin mboten wonten dhawuh LA WASHITOTIN MINNISAA! nuwun sewu sedulurku bila tidak sepaham utawi sedulur kulo tetep nulayani ing anane wasithoh saking tiyang setri PUNIKO HAQ SAMPEAN, lan sampun hambeg durangkoro utawi salh ing penampi bilih dalem ingkang FAQIR mboten nggadahi maksud INGKAR SUNNAH, SEBAB NGGIH MBOTEN WONTEN ING NAS BILIH MENAWI WONTEN WASITHOH SAKING TIYANG SETRI MENIKO KAWASTANAN INGKAR SUNNAH? Benten misale ngakeni wonten Nabi lan Rosul sakbibaripun MUHAMMAD,SAW meniko aran ingkar Qur’an wa sunnah!

 25. Klu kita baca dlm buku,semua tarekat membawa versi zikir yg bagus,kadang2 kita jadi bingung,yg mana kita pakai,tp aku hnya mau tanya,bnyk orang gk ngerti bahkan gk mau belajar tarekat menuju ke khusuan sholat,bgmana hukumnya kyai?

 26. Aku pernah ikut tarekat nasyakabandia,dlm perjalanan tarekat itu bgtu bnyk hikmah yg aku dpt,contoh aku mimpi ibu ku mau di bawa syetan yg bnyk.aku minta tolong sm allah,dlm mimpi itu ada bisikan di suruh aku baca ayat kursyi,stelah aku bacakan syetan2nya pada hangus,tp ini hnya dlm mimpi,menurut kyai orang yg membisikkan ayat kursyi itu siapa ?

 27. walaikum salam, sedulurku charles sepindhah kulo meniko manungso ingkang FAQIER ing babagan ngelmu ananging kulo badhe ikhtiyar njawab punopo ingkang dados pitakenan panjenengan mugi-mugi pitakenan panjenengan meniko ikhlas niat LILLAHITA’ALA mboten niyat lintunipun!1. sepindhah tiyang sholat meniko kedah emut lan paham sinten ingkang den sembah inggih meniko asmo ALLOH,SWT asmanipun DZAT WAJIBUL WUJUD ingkang parekipun ngungkuli otot gulu kalih, lha sinten ingkang kagungan asmo ALLOH,SWT meniko lan teng pundi dunungipun ingkang kagungan asmo meniko,sedulurku charles sampun mangertos dereng? wonten suroh al Ma’uun Alloh,SWT Dhawuh bilih FAWAAILUL LIL MUSHOLLIIN, ALADZINAHUM YUROOUUN.2.ingkang nomer kalih sedulurku nderek ToriQoh naksyabandiyah meniko nggadhahi mursyid menopo mboten? menawi gadhah prayogine tanglet kaliyan mursyid panjenengan kemawon? ananging miturut raos kulo meniko Qorin panjenengan.Wallohu a’lam bishowab! mugi-mugi sedherek kulo saged pham nopo ingkang kulo aturaken!wasallamu’alaikum.wr.wb.

 28. Ilmu yg bermanfaat adlh yg tau aibnya diri sendiri…..
  Nabi & Rasul adlh derjat dlm klngan mnusia,Nabi ilmunya tuk dia sendiri
  Rasul ilmunya tuk di sampaikan kpd umat… tks :-)

 29. nabi lan rosul gak onok sing soko moloikat opomaneh dhemit,ndruwo,thuyul! to DUL??..dul??

 30. bener, kang koclok???? si jack iku turuan dhemit be’e?????????????????

 31. mas kyai, saya mau tanya apabila kita kentut mengapa kita harus berwudhu? kan yang batal dubur kita, gimana mas kyai?

 32. kalau saudara pusing, mengapa pantat saudara yang disuntik, bukan jidat saudaraku? jangan terjebak oleh perkataan atau pertanyaan orang2 yang belum paham esensi islam saudaraku,atau orang2 orientalis yang mengingkari syari’at nabi muhammad,saw!

 33. om jack yang terhormat! nabi karo rosul iku gak ndelikno ilmu, kabeh iku wis didhokno kanjeng nabi muhammad,saw yo rosululloh marang sayidina ‘ali,kangge umat menungso kabeh! dasare ono lo OM JACK yaitu ana madinatil ‘ilmi wa’aliyun baabuha! ngono lo OM????

 34. OM JACK, MATIMU SOK KAPAN LO OMMM?

 35. kepada kyai mbeling ibnu sudrun, saya sangat tertarik dengan penjelasan yang kyai sampaikan! 1. apa-apa yang kyai sampaikan sangat gamblang dan mudah dipahami, 2. menurut trawangan batin saya kyai kelihatan seperti bulan purnama yang terang dan menerangi bahkan saya juga merasakan ikut tercerahkan walaupun saya bukan orang tarekat, dan maaf saya adalah penghayat kejawen!3.saya ingin sekali bertemu dengan kyai untuk diskusi masalah roso dan banyak hal. dalam hatu kecil saya maaf lo kyaim saya merasakan bagaimana condro atai Nur dari GURU kyai yang bernama kyai Heru Cokro di kereng gunung lawu sebelah timur san memang sesuai dengan jongko JOYOBOYO pernah diramal keberadaanya tersebut. 4. kapan dan dimana bisa ketemi kyai diPONOROGO?

 36. tiyang islam meniko sagedto dados syatriyo ingkang rohmah lil ‘alamin,saged mawon monggo
  dalem dherekaken gus panji among roso?

 37. wah kang koclok emang koclok yah….coment diri sendiri…
  kang koclok yg terhormat di pahami dl arti kata2nya…baru coment yah..baca postingan dari awal tanpa mencari sesuatu yg salah..
  saya yakin anda semua di sini adlh org2 pintar,tp maaf jgn minteri .saya adlh seorang yg mencari kebenarn islam sebenarnya.saya sadar betul saya ini tidak bisa apa2 dan tidak ada apa2nya.saya hanyalah seorang yg sangat hina,yg hanya bisa bikin salah dan dosa teruss menerus.makanya saya msk ke forum ini untuk BELAJAR.

 38. kang bagong yg terhormat..,berhubung saya tdk bisa bahasa jawa..,tlng di artiin yah…coz gak ngerti artinya kang..trim’s

 39. haa..haa orang mana to dirimu JACK? ORANG AMERIKA, INGGRIS ATAWA ORANG orangan…..kok ga ngerti bahasa JAWA…,Tapi ga opo-opo alias ga masalah sebab dirimu,!1. jujur ga ngerti bahasa jawa dan DUNGU GA NGERTI NGELMU,2.Para wali atawa ilmuwan alias cendekia muslim abad 13, ditanah jawa mayoritas orang2 mancanegara yaitu orang2 Arab n orang2 champa/kamboja itu aja paham bahasa jawa, lha ELU ORANG BETAWI APE? Baik kang Bagong jelasin ama Ente : bahwa Baginda Nabi Muhammad Rosululloh SAW, itu tidak pernah ndhelikno atawa menyembunyikan ilmu baik dalam kapasitas Beliau sebagai Nabi atawa Rosul, Dalilnya ANA MADINATUL ‘ILMI wa ‘ALIYUN BABUHA yang artinye Saya(Muhammad) adalah GUDANGNYA ILMU dan Ali sebagai pintunya! paham kagak maknanya ama sirrinya akan dalil tersebut ente?

 40. koclok iku koclok tur ngakoni kocloke, ananging JACK rumongso WARAS! dadi KOCLOK = JACK! ORA BEDO JEBULE.

 41. Gusti kulo umat njenengan ingkang KOCLOK utawi majnunngindalloh, gendheng tresno dhumateng Alloh dzat ingkang welas asih, kulo tresno jalaran kaluberan NGELMU nipun kanjeng Nabi arupi syari’at klawan NGELMUnipun njeng ROSUL ingkang arupi Ngelmu HAKIKAT inggih meniko LAA ILLAHA ILLALLOH LA MAUJUDA ILLALLOH,panjenengan ngapuro sedherek kulo ingkang asmo JACK, ingkang dereng paham Ngelmu Nabi lan Rosul tuwin ngguyu dumateng kulo ingkang KOCLOK meniko!Amiin ya robbal alamiin……

 42. alkhamdulillah, terima kasih yang tak terkira kepada Kyai Mbeling ibnu sudrun dari PONOROGO, bahwa selama ini menurut pemahaman saya bahwa ilmu kejawen yang telah saya ikuti hampir 9 tahun adlah ajaran islam yang sebenarnya ternyata kyai bisa memberikan penjelasan secara rasional maupun yang suprarasional yang bisa saya terima dengan ikhlas dan legowo, sebab 1. kyai dalam memberikan penjelasan tidak mengharap saya untuk mengikuti tarekat syathoriyah yang Kyai ikuti dan amalkan, 2. Kyai dalam diskusi masalah ilmu (Ngelmu)Roso sangat santun dan tidak berkehandak atau bermaksud merendahkan ilmu yang selama ini saya ikuti atau istilah jawanya menang kang tanpo ngasorake, 3. Kyai bisa memberikan keterangan asal usul dan dari mana sumber ilmu kejawen dengan runtut dan tepat tanpa cacat bahkan diluar perkiraan saya selama ini, serta saya merasa baru lahir kembali.4.terakhir saya sangat berterima kasih kembali kepada Kyai Mbeling yang mengizinkan kami Panji Among Roso untuk berbai’at kepada mursyid (wasithah) Romo Kyai Imam Isfandi ya Kyai Heru Murti pada didesa Ploso, kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi!Sembah Nuwun lahir batin saestu Kyai Mbeling Ibnu Sudrun.

 43. asslmkm..
  kang bagong dan kang koclok,saya bkn org jawa atau org amrik atau pun spt yg anda berdua ktkan,saya pendatang di pulau jawa ini,saya berasal dari pulau seberang,tepatnya dari ambon,makanya saya tdk tau bahasa jawa yg anda ktkan.
  saya tertarik dgn cerita teman saya yg mengatakan tarekat sytariyah itu bgs,begini dan begitu,yg serba wah..tp ternyata stlh saya msk di sini…..hanya ejekan yg di dapat,TIDAK se bgs apa yg di ceritakan….wassalam

 44. aduh..aduh.. kepada saudaraku jack, janganlah saudaraku gampang berputus asa dalam mencari ilmu selamat dunia akhirat hanya gara2 ucapan orang-orang yang baru bertarekat seperti kang bagong dan si kang koclok, sebab berputus asa itu dilarang dalam Qur’an Alloh SWT berfirman Wa la tai’asu dan janganlah kamu berputus asa dalam mencari ilmu, serta dalam bertarekat jangan melihat atau berharap mencari karomah dan berdasar cerita yang aneh-aneh saudaraku, sebaiknya saudaraku jack kalau ada waktu sowanlah kepada kyai mbeling ibnu sudrun diPonorogo, Jawa Timur, alamat jalan imam bonjol GG II NO 25 A PONOROGO!Insya Alloh saudaraku akan diberi penjelasan tentang tarekat Syathoriyah yang benar dan sejuk bersahabat penuh kasih dan damai seperti yang telah saya alami setelah bertemu beliau seolah menemukan oase di padang gurun yang tandus, sehingga jiwa yang dahaga bisa tersegarkan oleh penjelasan Kyai Mbeling Ibnu Sudrun al Juhul!semoga saudaraku jack bisa puas dengan saran saya,wassalam!

 45. YANG SAYA TAU DAN YANG SEKARANG BERKEMBANG DI PSM-TAKERAN-MAGETAN BAHWASANYA SETELAH KY.IMAM MURSYID TIDAK ADA LAGI MURSYID YANG DIBERI HAK WEWENANG UNTUK MEMBAIAT.SANAD SATARIYAH CUMA SAMPAI KY.IMAM MURSYID.salam kenas………’wargo PSM takeran’

 46. ISLAM AGAMA KEDAMAIAN DAN KESELAMATAN DUNIA AKHIRAT DAN DZOHIRON WAL BATINAN!ISLAM HANCUR BUKAN KARENA HANYA DARI ORANG2 NON ISLAM AKAN TETAPI JUGA DIKARENAKAN ORANG YANG FANATIK BUTA TERHADAP GOLONGAN TERMASUK TAREKAT DAN FANATIK TERHADAP SESEORANG, SERTA MENAFIKAN KEBENARAN DARI PIHAK LAIN!SALAM KENAL untuk WARGO PSM (AHLUL BAYT NABI MUHAMMAD.SAW)

 47. BENAR, SAUDARAKU ‘AINUN!DASARNYA APA SECARA NAQLI WAL AQLI KALAU IMAM MURSYID MUTTAQIEN DARI TAKERAN DIANGGAP SEBAGAI MURSYID YANG BERHAK MEMBAI’AT MANUSIA TUK MENCARI KESELAMATAN DUNIA AKHIRAT YANG TERAKHIR, SETELAHNYA TIDAK ADA LAGI YG BERHAK MEMBAI’AT!

 48. yang saya tahu Bapak kyai imam mursyid muttaqien itu memang mursyid thoriqoh syathoriyah, akan tetapi beliau tidak pernah mengucapkan atau menyatakan diri baik secara blak-blakan atupun menggunakan sanepan bahwasanya SAYA(IMAM MURSYID MUTTAQIEN)ADLAH MURSYID THORIQOH SYATHORIYAH YANG BERHAK MEMBAI’AT, DAN SETELAHKU TIDAK ADA LAGI YANG BERHAK MEMBAI’AT, DAN BARANG SIAPA ADA MURSYID SYATHORIYAH SETELAHKU WAJIB TIDAK DIAKUI KESOHIHANYA!kalau seperti itu kenyataanya, apakah wargo PSM tetap bersikukuh bahwa setelah imam mursyid muttaqien tidak ada lagi mursyid, lalu bagaimana nasib manusia yang ingin hendak kembali wushul ilalloh yang tanpa melalui washithoh, apa wargo PSM TAKERAN siap bertanggung jawab atas segenap nyawa manusia yang hendak kembali kepada Tuhanya atau Gustinya atau Pangeranya? Mohon Wargo PSM atas nama EMHA TAFSIR untuk berfikir secara jernih dan meneb ing howo!Raden Jayengroso Ponorogo

 49. Assalamu’alaikum wr wb.
  Kpd kh anwar muhammad afandi ingkang minulyo kulo badhe tanglet kaleh njenengan dengan silsilah ten inggil nopo panjenenengan sampun resmi kyai.
  Wassalamu’alaikum

 50. Assalamu’alaikum wr wb.
  Kagem kh muhammad anwar affandi ingkang minulyo kulo badhe tanglet kaleh panjenengan dengan silsilah ten inggil nopo panjenengan sampun resmi ngemban amanah.
  Kulo rantos wedaranipun pak kyai….
  Wassalamu’alaikum wr wb.

 51. drajat washithoh ora keno den turunake utowo den WARISAKE marang anak, mantu, utowo adedhasar nashob? Munawar Affandi siro dudu aran Washitoh Syathoriyah kang SEJATI, lamun siro MUNAWAR ndaku dadi Washithoh LAKON PITUKONMU KUWI OPO WIS GENEP???? BYUOH..BYUOHHH ORA NDLOMOK ANE….

 52. Drajat washitoh kuwi ora keno diturunake utowo di WARISAKE adedhasar anak, mantu, utowo nashob? SIMUNAWAR AFFANDI kae opo wis GENEB lakon pitukone dadi WASHITOH???? JELASNO JAJALE WAR MUNAWAR????

 53. Sebelumnya aku mintak maaf dulu sebab menurut mata batinku bahwa kh muhammad munawar affandi tidak sah menjadi wasithoh syathariyah. tapi sebenarnya ada seorang wasithoh di nganjuk yg sesunguhnya ciri2 orang nya tinggi dia tidak banyak bicara juga sangat sabar selalu memakai sarung tapi sayang sekali dia tidak mau disebut wasithoh.
  Rahayu wilujeng dulur
  wasalamu’alaikum wr wb.

 54. wiguno sing mbok maksud opo iskandar?

 55. Demi Allah!,maafkan sy pak kyai..,tlong hub no hp sy 081358910561 ,mhon petunjuk..!,Deicky zulkarnain di jember jatim

 56. maksudmu piye he Dicky zulkarnain? sing mbok maksud kuwi Kyai sopo genahno? aku dhewe opo si munawar opo kadangku Kyai Mbeling ibnu Sudrun!

 57. Yg kumaksud bukan iskandar pak bagong tapi ada washitoh yg sesungguhnya sbb kiai imam mursid muttaqin pernah membaiat satu orang Secara sembunyi – sembunyi dan beliau juga di beri warisan kitab silsilah dan laku thoriqoh syatoriyah maaf aku tidak menyebutkan namanya karena yg bersangkutan meminta merahasiakan.

 58. Maaf,Yg sy maksud kyai mbeling sudrun ponorogo.Mudah2an kt smua selalu dlm lindungan-Nya..amin

 59. Ass.wr.wb.Sedulur deicky Zulkarnain ingkang minulyo,mugi mugi kito sedoyo pinaringan kawilujengan lan karahayon saking GUSTI ingkang MURBENGRAT, Dzat ingkang WAJIB ING ANANE DATAN OWAH KELAWAN GINGSIR minal AWWALINA WAL AKHIRINA amien!kulo disanjangi kaliyan adhi kulo si SUROMENGGOLO bilih njenengan madosi kulo ingkang FAQIER ing babagan NGELMU, badhe kerso nopo? WASS.WR.WB

 60. Ass.wr.wb. kepada para jama’ah syathoriyah dimana saja berada izinkanlah saya untuk memberikan sedikit pesan kepada nyai wiguno khususnya bahwa menurut ilham dan hawathief illahiyah yang saya terima pada saat mujahadah daiman bahwa Syaikh Wasithoh yang HAQ saat ini sesuai dengan yang saya terima dari Alloh SWT ada di lereng Gunung Lawu sebelah timur tepatnya di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, bagian selatan! bukan di tanjunganom maupun dinganjuk dan sebagainya!sebab saya juga berkomunikasi dengan ruh Syaikh Wasithoh Kyai Imam Mursyid MUttaqien bahwa beliau juga memberi petunjuk bahwa ciri2 washitoh yang Haq dan tepat sesuai dengan ilham dari Alloh SWT yang saya terima! semoga bermanfaat dan bisa menjadi petunjuk keselamatan dunia akhirat amien ya robbal ‘alamien! Wass.wr.wb.

 61. Wa’alaikum salam buat gus habib abu yusuf semoga petunjukmu itu benar tapi seandainya petunjukmu itu benar tolong sang washitoh menunjukin kitab thoriqoh syatoriyah bertuliskan tangan yg asli dulu pernah dibawa kh imam mursyid muttaqin tapi sebenarnya kh muhammad anwar affandi & pak iskandar itu tahu bahwa kitab itu di bawa oleh seorang washitoh yg sesungguhnya.
  WASSALAM

 62. HE Wiguno lancang tenan siro dadi menuso? lamun siro titis, tatas,tetes, lan netes tur mentes panemumu!aku dlondonge wong PONOROGO arep takon marang siro dasare Washitoh iku ono piro,lakon pitukone piye tur sing ngangkat titah dadi Wasithoh iku sopo? jajale no Wiguno empakno kebatinamu sing muni iki ujude piye, tetenger piye NO WIGUNO? tugase Washithoh iku opo he Wiguno?

 63. Nyai wiguno mugo-mugo sliramu tobat yo no wiguno? mosok drajat washithoh kok dhasare (1). mung ujud kertas tulisan tangan soko imam mursyid muttaqien banjur dianggep Washithoh kang SEJATI, (2)sing mbok anggep washithoh sejati miturut anggepanmu dhewe kuwi dhasare diBAI’AT dhewe karo imam mursyid muttaqien njur OPO ONO BAI’ATan iku neng tengah ALOON-ALOON jawaben? (3)jare kowe nduwe MOTO BATHIN no wiguno aku takon HAWATHIEF ILLAHIYAH UTOWO ROBBANIYAH karo tulisan tangane imam mursyid muttaqien sing mbok ngge ugeman kowe lan GURUMU kuwi Dhuwur endi No Wiguno,antarane HAWATHIEF ILLAHIYAH/ROBBANIYAH karo tulisane imam mursyid muttaqien kuwi NO Wiguno? JAWABEN SING BARES LAN BLOKO YO NO?

 64. Kepada Nyai Wiguno ndang tobato marang PANGERAN yo NO Wiguno? sabab mosok drajat washithoh dhasare mung (1)Washitoh Syathoriyah kang sejati iku kang nggowo kertas tulisane tangan si imam mursyid muttaqien kang isine silsilah syathoriyah lan laku syathoriyah,(2)Kowe wis tau omong-omongan karo imam mursyid muttaqien opO urung NO? njur lamun kowe nduwe peNGANGGEP Washithoh kang sejati iku diBAI’AT karo imam mursyid muttaqien kanthi SESINGITAN(SEMBUNYI-SEMBUNYI)aku takon kowe opo tumon BAI’ATAN iku neng tengah ALOON-ALOON, jawaben No? (3) jare kowe ngaku NDUWE MOTO BATIN aku takon karo kowe NO, antarane HAWATHIEF ILLAHIYAH/ROBBANIYAH lan kertas silsilah lan laku syathoriyah tulisan tangane imam mursyid muttaqien kuwi dhuwur endi No?(4) si munawar lan iskandar kuwi ora tau meguru lan ora menangi nyang imam mursyid muttaqien lo No kuwi ngertenono he Wiguno? JAWABEN SING BARES LAN BLOKO YO NO WIGUNO?

 65. INNALLOHA MA’AS SHOBIRIN ~ SESUNGGUHNYA ALLAH BERSAMA ORANG-ORANG YANG SABAR.
  ealah dari pada rame NANDUR SUKUN AH BEN URIP hehehe
  WAL YATALATTOF.
  Pun njih kulo kundur rumiyin dulurku sedaten sebabe kulo badhe nemoni gusti pangeranku ( baguse ati iku pangengeran ) ALIF LAM LAM HA ¤ MIM HA MIM DAL. Ealah njeketek ing tengahe ketek
  Bek menawi kelepatan kulo nyuwun agungepun pangapunte
  WASSALAMU’ALAIKU WR WB.

 66. huuuuhhhhhhhhhhh mbergegeg Huwgeg huwgeg hemmel hemmel sadulito, heeeeehhh si wiguno jebulane tinggal glanggang colong playu ! ditakoni karo anaku si bagong ora biso njawab? EEEEEEEEEEEE malah ndalil koyo kyai he…heee…heee…PANGERAN ikuuuuu ora yangdi-yangdi ananging ono nyangdi wae yo Ndhuk WIGUNO!Pangeranmu iku harep mbok temoni nyangdi ndhuk…heee…heee pinter Ndhagel sliramu wiguno????

 67. @hehehe kyai bondronoyo sek sakti dewe sak nusontoro memang pangeran iku manggon nang kuwabeh wujud urip koyo tho srengenge lan liyo liyone tapi sejatose mung siji.
  Aku gelem jawab pitakonan dulur dulurku kuwabeh tapi jawaben disik pitakonku iki kyai bondronoyo nek njenengan bener2 sakti.
  1. DARI PROSES APA TUHAN KITA DI NAMAKAN ALLAH.
  2. ALLAH LAHIR TAHUN BERAPA.
  3. MATINYA ALLAH KAPAN.
  4. YANG DIMAKSUD ALLAH YG LANGGENG ALLAH YG BAGAIMANA.
  5. KENAPA ALLAH SAMA BAGINDO KITO KANJENG NABI MUHAMMAD S.A.W SELALU BERSAMA.
  Pun njih pitakon kulo kulo entosi jawabane kyai.
  Bek menawi wonten kelepatan kulo nyuwun agungipun pangapunten.
  ” KENALILAH DIRIMU SEBELUM MENGENAL TUHANMU ” Wassalamu’alaikum wr wb.

 68. hee..heee… si wiguno iku sejatine lanang ananging ngaku wedok! ojo wakne Bodronoyo sing njawab, ananging si PETRUK KANTH0NG BOLLLLOOONGGG SING are njawabbbbb heee…heee? nanging sakdurunge PETRUK njawab pitakonmu sing bocah plygroup wae iso njawab pitakonmu lo no wiguno..hee..hee, jawaben no wiguno ALLOH IKU OPO ONO????? Heee…heeee…kowe iso njawab op ora haa…aaa..haaaa…wigunno ora biso njawab pitakone PETRUK KANTHONG BOLLLOOOONG…..wiguno macak dadi kyai pendhitoooo heee…yen ora biso njawab takono gurumu sing ndhelik nk ketekmu iku yo no wigunooo heee…hee

 69. Kun alif ho ono ing sunyo ruri gumantung ing wang wung tanpo canthelan opo iku no wiguno????iki anak mbarepe wakne semar no…wiguno sing arane GARENG jawaben no ojo takon takonan koy wayang kang ddi tontonan haaa..hhaaa yen ra iso njawab dadi wong sing bloko wae no..wiguno!!!!

 70. nuwun sewu mbak/mas wiguno sampean ngaku-ngaku bilih GURU sampean Washithoh kang sejati lantaran ngaku-ngaku mbeto kitab seratan tangan mbah kulo imam musrsyid muttaqien nopo sampean ngertos seratane mbah kulo imam mursyid mutaqien? lan mbah kulo mboten gadhah murid saking nganjuk ngerto njenengan mas wiguno!

 71. hoallahhhhh…. no wiguno kowe iku kakean moco bukune abdul munir mulkhan sing judule Syeh Siti Jenar njur mbok jiplak men diarani wong pangerten…yoo..opo..ora?????????????? yen kowe dudu wong MUNAFIQ jawaben pitakonane kakangku GARENG lan PETRUK ing dhuwur kae yen kowe biso tanpo moco ngerti tanpo meguru hayo…pungkasane tembung INNALLOHA LA YUKHIBBUL MUNAFIQUUN!

 72. sejatine wiguno kuwi hamung kakean cangkem lan ora nduwe watak sAtrio koyo dlondonge WONG PONOROGO, YEN BISO NGOMONG BISO YEN ORA BELLLAAAK YO NGOMONG ORA BISO!YEN DITAKONI, WAJIBE SING DITAKONI NJAWAB DHISIK BANJUR GANTI TAKON, NGONO KUWI NO WIGUNO HEMBUH DHAPURMU KUWI UJUDE LANANG OPO WEDOK AKU ORA BUTUH!GURUMU WASHITHOH WAE SING MBOK ENGGO GEDHEN KUWI KON NJAWAB? SABAB DHAPURMU WIS NDAK TEBAK ORA BISO NJAWAB PITAKONKU, OJO NGOLA NGALIK UKORO TUR TNGGAL GLANGGANG COLONG PLAYU!

 73. INNALLOHA MA’ASHOBIRIN, ngapunten sedulur kuwabeh! pancene kulo niki bodho tur mboten saged njawab pitakone sedulur kuwabeh ngapunten nggeh sedulur kuwabeh kulo janji mboten mbaleni maleh, khususe Kyai Bodronoyo lan Kyai Suromenggolo saking Ponorogo! Kulo lepat saestu tur mboten saged njawab, bek menawi cekap semanten kulo wiguno bade kundur! Wassalamu’alaikum wr wb.

 74. Wayang udah ditutup blencong udah dimatikan ngger siti wiguno seng ayu tenan Alhamdulillah njengan purun sadar memang dunia ini pagung sandiwara terus saatnya berjabat tangan sebab semua manusia adalah saudara.
  _/\_ SALAM SALIM RAHAYU DIAJENG

 75. huwalllllooooooh, hee…ee…heeee eneng geDE doWO yen tuRU koyo banCI…ono wong lanang ngaku wedok, njur DEWO RUCI kuwi ngandani awake dhewe..hee…hee!!!!! dadine DEWO RUCI = SITI WIGUNO kuwi podho alias tidak BEDA…Wo DEWO BLOKO WAE OJO ISIN NGAKONI YEN SLIRAMU KUWI YO WIGUNO IY OPO ORA????? JO SELAK KARO BATHINMU LO NO WIGUNO EHHH DEWO DEWO YOO geDE tur doWO>>>>>> wong dhemen goroh kok ngaku DEWO RUCI rung wayahe No Wiguno????

 76. alif lam lam ha, ananingsun ing tahun ho yo tahun alif, lebure sifat maujud iku sirno ilang kertaning bumi kang sifat aran musno,sejatine PRIBADI kang datan kanyawan datan lampus langgeng salaminyo,alloh ananningsun muhammad ananingsun datan pisah kadyo kertas klawan sifat putih! DEWO RUCI (sing ngaku-ngaku DEWO RUCI), utowo wiguno atawa Washithohmu sing ndelik no ketekmu,aku bocah kabur kanginan kang nggoleki wujud GURU SEJATI kang BISO NADHAHI PITAKONKU sun GURONI? pangeran iku opo ono, rupane piye, skadurunge PANGERAN ono siro nyangdi panggonmu?

 77. @imam syafa’at:mbah Imam Mursyid panmcen boten kagungan murid saking nganjuk tapi ngutus muride yo muride mbah Hasan Ulama’ supados ngembangaken ilmu Syathoriyah ing nganjuk…lha menawi mboten kagungan murid ing nganjuk mesthine mboten bakal wonten cabang PSM ing nganjuk(cabang dal pada 14 feb 1947)

 78. bener kandhamu no wiguno ehhh kresno sing jlitheng kakangku!

 79. maaf saya bukannya ingin mengajari nyai siti wiguno utawi sinten kemawon yang merasa sebagai nyai siti wiguno dll, tlong jangan memaksakn kehendak bilaman anda meyakini bahwa washitoh NYAI anda nggap sebagai wasithoh yang HAQ sesuai keyakinan anda: sebab orang berthoriqoh itu hanya MAQSHUDA ILALLOH, LA MA’BUDA ILALLOH, serta serrta tawasho bilHAQ dan tawasho bishobr!maaf sebelumnya nyai atau siapaun anda sebenarnya sekali lagi bukan maksud kami menggurui!

 80. wasilah itu bukan orangnya…. tapi drajat keilmuannya, tanda2nya SIDIK, AMANAH. TABLIGH dan FATHONAH….
  KALAU SAYA BACA KOMENTAR2 diatas bahasanya kok angel buangett… harusnya bahasa tauhid itu lebih mudah dicerna dan dirasakan,,,,
  guru ada dimana2 tergantung kita bisa merasakan apa tidak…

 81. ilmu tauhid itu cuma satu, guru itu cuma satu!guru yang ada dimana-mana itu kan namanya gurudugan ngalor, gurudugan ngidul dan lain lain, sliramu itu kesulitan atau bingun karena sih skadermo ngaji kulit, durung weruh daging, lan rasane ilmu tauhid lamun siro durung weruh guru kang sejati, selawase bingun matimu sasar susur kapir kupur kopar, jinen jiwo, rogo,lan sukmomu dhewe yo tang lontang!

 82. nyai wiguno atawa kresno atawa deworuci: ALLOH KUWI OPO ONO?

 83. wis ra sah eyel-eyelan sopo sing haq, durung mesti gusti Allah paring pareng dateng panjenengan,Islam iku dasare Quran lan hadis,nek sholate wis bener yho kabehane bener.nek wis bener ojo disalah salahno ben ketok bener, padahal podho-podho ra ngerti..wis eyel-eyelan jebule salah…ngerti-ngerti mlebu nroko

 84. mbah ganteng, aku takon mbah? simbah lak wis tuwo to mesthine lak wis akeh mangan uyah tinimbang buyut iki lo mbah neng jo kakean mangan uyah ndhak KASINEN? NROKO sing mbok kandhake kuwi rupane piye mabah tur panggone negdi mabah? pungkasan kowe mbesuk lek mati nyawamu bali neng ngendi mbah? swargo, nroko opo neng segoro kidul mbah?

 85. ah tenaaaaneeeeeee…..?????mbok biasa wae jare,kabeh kok kur entEk-entEkan masalah kewasithohan…opo awakmu kabehki wis rumongso bener tenan ora ono klirune nehmu NGIBADAH???yo wis gak masalah tapi sing jelas sing ora bener ki sing ora ngibadah BeeLLLLAS…jane kwe-kwe kabehki podo jowo shalat pora??pdo bayar zakat pora???pdo poso pra??Neh podo giiiiaaaya-gaya koyo ngerti-ngertio Gustiallah wae..

 86. jane aku pingin ngerti wong-wong sing keto’e koyo ws tau ngerti gustiallah…jare terangno koyo opo critone….hmhmhmhmhmhmmmmmmm…ndonyoo2 isen isene jok mbien kok kur ngeneki wae…terus kapan majune agomo islam iki nek kur entek-entekan,inting-intingan,dingkik-dingkikan ngeneki terus???????

 87. amaliah syatoriyah ki ngaji poro derek” ko podo repot mreng obahe kahanan wujude gusti,, makane mahami opo” seng tersurat ki yo angel,,,ojo do gontok”an rumongso ngerti, tondo”ne wong kesasar ki wong seng jek gondelan karo sak liyane alloh , dadi pahami disek ilmu wali Seng wes podo iso ninggalake gumantunge diri mreng sak liyane gusti,alam pitu ojo di pisah” mergo iku mung ismun ? dadi podo pahamono rosone bareng lan kaliputane gusti ing pribadi kito sedoyo kanti mulat ,tanpo iling tanpo lali,tanpo karep tanpo ujub, iku jenenge nrimo

 88. nyuwun sewu nderek urun rembag. kang sedoyo mawon , menawi wonten BAB ingkang kirang pas monggo di pun musyawarahaken . sempun kados ungel wonten nginggil . kang kulo maos musyawarah panjenengan prihatin sanget . Kang bab dados panutan np mbtn niku mboten penting , lha dadosipu penting niku menawi sampun asal jibah saking guru sejati . niku wau mboten saget di melekne lan di damel rebutan . menawi sedanten asal gaib dados pimpinan tandanipun sami , ingkang ansal kentun kedak nyokekaken kebenaranipun dumateng mursidingkang rumiyin . Jer sedoyo niku kangge mesthekaken goibipun , tur sedanten meniko mboten wonten ingkang sampurno , kejawi ALKLAH piyambak kito sebagai manungsa saling melengkai satu sama lain . nyuwun pangapunten sedayanipun . niki jeneng kula asli mboten kulo tutup tutupi jer kulo pengen kesaenan . ( KHOIRUL HUDA)

 89. nyuwun sewu nderek urun rembag. kang sedoyo mawon , menawi wonten BAB ingkang kirang pas monggo di pun musyawarahaken . sempun kados ungel wonten nginggil . kang kulo maos musyawarah panjenengan prihatin sanget . Kang bab dados panutan np mbtn niku mboten penting , lha dadosipu penting niku menawi sampun asal jibah saking guru sejati . niku wau mboten saget di melekne lan di damel rebutan . menawi sedanten asal gaib dados pimpinan tandanipun sami , ingkang ansal kentun kedak nyokekaken kebenaranipun dumateng mursidingkang rumiyin . Jer sedoyo niku kangge mesthekaken goibipun , tur sedanten meniko mboten wonten ingkang sampurno , kejawi ALLAH piyambak kito sebagai manungsa saling melengkai satu sama lain . nyuwun pangapunten sedayanipun . niki jeneng kula asli mboten kulo tutup tutupi jer kulo pengen kesaenan . ( KHOIRUL HUDA)

 90. NYUWUN PANGAPUNTEN KULO NULIS WONTEN NGINGGIL ALLAH KLENTU ALKLAH KULO SADAR SANGET NIKU SAKING BODONIPUN KULO MUGI MUGI ALLAH NGAPUNTEN DUMATENG KULA

 91. Punten ngiring nimrung ah,hatur nuhun kanu tos mosting ieu mugia manfaat kanggo urang sadaya amin ti urang bandung yana tea. Kade ah tong raribut

 92. ben podo rebut bener rebut pinter..sopo to jane sing bener????????? sopo jane sing pinter???????? kene iki dudu gone wong golek bener/pinter.. yo jenenge wae dunia maya.. ora enek sing asli.. kabeh salah kabeh kleru… matur suwun nderek coret coret wonten mriki.. nuwun pangapunten kang kathah kagem sedoyo mawon.. sharing sharing………

 93. samubarang kuwi yen bejaji ora mungkin di eler turut dalan.

 94. Saudara-saudara,Ada yang tahu sejarahnya Nyai Ageng Tukimah dari Ponorogo gak?

 95. Kalo benar seorang guru adlah pilihan ALLOH,,lantas apa buktinya?

 96. Semua pada ribut mslah guru,dan pada ngaku yg paling benar…yg dr nganjuk,ngawi,bahkan saya dengar di ponorogo jg ada mursyid syattariyah.kalo memang benar guru”anda adalah pemilik wahyu guru,lantas apa buktinya…?

 97. Ass wrwb ….. maaf bapak2 apap ada yang kenal dgn bpk anang sulistiyo muhtadi pimpinan ponpes daud kholifatulloh takeran…. wass wrwb

 98. alohhh….aq luweee….!!!

 99. HOALAH, GURU SEJATI KUWI LAMUN BAR MADHANG WAREG, BAR NGOMBE MARI NGELAK! NGAJI DHISEK KABUEH SING PENER……….

 100. semua orang bicara masalah guru wasitoh dan merasa jd murid tp yg aneh knp smua berprilaku orang yg tdk tau agama, saling mencela, mencaci. bukankah kita orang muslim itu bersaudara? tolong renungkan itu. saya termasuk cucu dari Nyai Harjo Besari Tagalrejo prihatin dg coment2 diatas yg rata2 mempunyai pengetahuan yg lumayan tp knp bersikap sprt itu?
  trs yg tny ttg mas anang iku tonggoku ada apa?

 101. walah ngger aku putune mbah adam wae meneng??? koq kowe omong wae koyo ngerti gusti Alloh wae.

 102. isnya dzikir HUUUUUUUUUUUUUU itu apa? n dalilnya dzikir hu itu dmana ya?

 103. [img]http://agungsatria14.files.wordpress.com/2013/03/gambaranimasibergerak4.gif[/img]

 104. berdasarkan keterangan KH.Imam subardini(bogem sampung,ponorogo)bahwa Kyai kusnun malibari tdklah mendapat mandat untuk meneruskan tongkat komando kemursyidan).saya sndiri yg mendapat keterangan tsb dari beliau

 105. kyai abdurahman tegalredjo amirid dumateng kyai abdurahman bogem sampung ponorogo,kyai abdurahman bogem amirid dumateng kyai karsan kauman ponorogo.yg jelas tongkat kemursyidan dari sanad takeran/tegalredjo masih ada sampai sekarang.

 106. masih ada tongkat panerus kemursyidan,tapi banyak yg mengaku mursyid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,221 other followers

%d bloggers like this: